GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ŁUBNIANACHOGŁOSZENIA

_
TWÓJ PARASOL
z dnia: 2020-04-02

Parasol

Twój Parasol, to aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie, dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

LINK DO APLIKACJI
KWARANTANNA DOMOWA
z dnia: 2020-03-25

Warning

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być zarażone koronawirusem SARS-CoV-2, została uruchomiona Aplikacja „Kwarantanna domowa” na platformie:

www.gov.pl/web/koronawirus

Poprzez tą Aplikację każdy obywatel znajdujący się w kwarantannie może zwrócić się z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły żywnościowe, pomoc psychologiczną oraz kontakt ze strony pracownika socjalnego.

Informacje te będą przesyłane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich 5 razy dziennie. Wydziały, po dokonaniu weryfikacji, będą przesyłać dane właściwym Ośrodkom Pomocy Społecznej. Czas dostarczenia zamówienia będzie uzależniony od właściwych służb, instytucji czy innych podmiotów które współpracują z Ośrodkami Pomocy Społecznej w niesieniu pomocy.
OPOLSKA SŁUŻBA HARCERSKA
z dnia: 2020-03-17

ZHP

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

Uruchomiliśmy dwa numery alarmowe, na które mogą dzwonić osoby potrzebujące pomocy w codziennych sprawach w z wiązku z pandemią koronowirusa.
Przykładowe formy pomocy:
»   robienie zakupów,
»   opiekna na zdrowymi dziećmi zdrowych osób,
»   kupowanie leków,
»   przewożenie rzeczy,
»   wyprowadzanie psów,
»   korepetycje online dla uczniów i studentów

Osoba która potrzebuje pomocy powinna się z nami skontaktować, a my wtedy kontaktujemy się z hufcem Chorągwi, który działa na terenie, gdzie dana osoba przebywa i wtedy pełnoletni członek ZHP tej pomocy udziela.

POTRZEBUJESZ POMOCY? DZWOŃ!

Numery alarnowe CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP:

+48 886 510 706
+48 513 900 013

Kontakt możliwy również za pośrednictwem maila:
pomoc @ opolska.zhp.pl
OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM
z dnia: 2020-03-15

Warning

Ograniczamy dostępność do siedziby GOPS w Łubnianach, ale wcale nie zwalniamy tempa pracy!
Jesteśmy do Państwa dyspozycji – zmieniła się tylko forma komunikacji.
Wszystkie nasze zadania realizujemy na bieżąco.

Większość spraw pomożemy załatwić telefonicznie 77 421 19 58 oraz e-mailowo: kierownik.gops @ lubniany.pl

Wizyty w ośrodku są możliwe po uprzednim umówieniu się z pracownikiem.

Apelujemy o szczególna empatię w stosunku do osób starszych i samotnych. Bądźmy wrażliwi na ludzi z naszego najbliższego otoczenia.
Jeśli ktoś z Państwa zauważy, że Sąsiad potrzebuje pomocy prosimy o kontakt, my takiej osobie pomożemy.

Podstawowe InformacjeWarning

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach zajmuje się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

GOPS Łubniany obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji. Za takie sytuacje uznaje się:
»   ubóstwo,
»   sieroctwo,
»   bezdomność,
»   potrzebę ochrony macierzyństwa,
»   bezrobocie,
»   długotrwałą chorobę,
»   bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
»   alkoholizm,
»   narkomanię,
»   trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
»   klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Dla ŚwiadczeniobiorcówWarning
Tutaj znajdą Państwo informacje ważne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, a także z funduszu alimentacyjnego. Dowiedzą się Państwo również, jakie świadczenia przysługują osobom przemieszczającym się w obrębie Unii Europejskiej i na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Tutaj znajdą Państwo informacje o formach opieki nad dzieckiem do lat trzech. Dowiedzą się, jak przebiegają procedury adopcji krajowej i zagraniczej oraz jakie są formy wspierania rodziny i opieki zastępczej nad dzieckiem. Uzyskają Państwo informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności oraz znajdą centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Tutaj znajdą Państwo formularze wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne, statystyki, przydatne linki oraz adresy, a ponadto informacje o ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursach oraz prowadzonych przez nie programach.

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy1. Przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu:

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lubrozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochódz tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lubponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.Świadczenie wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności wyłączającemożliwość zastosowania tych regulacji ( tj. o utracie i uzyskaniu dochodu), uznaje się za nienależnie pobrane świadczenie, które podlega zwrotowi wraz zodsetkami.

2. Przepisy dotyczące ustalenia dochodów:

Przepisy dotyczące ustalenia dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodówosiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, wdrodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdegoroku.


Miesiąc
złożenia
wniosku

Termin na rozpatrzenie wniosku na okres zasiłkowy
(wydanie decyzji, wypłaty świadczeń)

Świadczenie wychowawcze
500+


Fundusz Alimentacyjny


Świadczenia rodzinne

Sierpień


do 31 październik


do 31 październik

do 30 listopad

Wrzesień


do 30 listopad


do 30 listopad

do 31 grudnia

Październik


do 31 grudnia


do 31 grudnia

do 31 grudnia

Listopad

do 31 stycznia
(za m-c 10. świadczenie nie przysługuje)

do 31 styczeń
(za m-c 10.. świadczenie nie przysługuje)

do 28 luty

Grudzień

do 28 luty
(za m-ce10.. oraz 11.. świadczenie nie przysługuje)

do 28 luty
(za m-ce10.. oraz 11.. świadczenie nie przysługuje)

do 28 luty
(za m-c 11.. świadczenie nie przysługuje)

Styczeń

do 28 luty
(za m-ce10.. i 11.. oraz 12.. świadczenie nie przysługuje)

do 28 luty
(za m-ce10.. i 11.. oraz 12.. świadczenie nie przysługuje)

Zgodnie z art.35 §3 KPA
30dniCałość informacji       DOC
_