____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Kontakt
_______________________
_____________

»  Projekty
_______________________
_____________

»  Ogłoszenia
____________________________________

»  Ochrona danych osobowych
____________________________________

PARTNERZY:


 

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018


Miesiąc

złożenia

wniosku

Termin na rozpatrzenie wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018

(wydanie decyzji, wypłaty świadczeń)


Świadczenie wychowawcze

500+

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia rodzinne

Sierpień 2017do 31 październik 2017r.


do 31 październik 2017r.

do 30 listopad 2017r.

Wrzesień 2017do 30 listopad 2017r.


do 30 listopad 2017r.

do 31 grudnia 2017r.

Październik 2017do 31 grudnia 2017r.


do 31 grudnia 2017r.

do 31 grudnia 2017r.

Listopad 2017


do 31 stycznia 2018r.

(za m-c 10. 2017r. świadczenie nie przysługuje)

do 31 styczeń 2018r. (za m-c 10.2017r. świadczenie nie przysługuje)

do 28 luty 2018r.

Grudzień 2017


do 28 luty 2018r.

(za m-ce10.2017r. oraz 11.2017r. świadczenie nie przysługuje)

do 28 luty 2018r.

(za m-ce10.2017r. oraz 11.2017r. świadczenie nie przysługuje)

do 28 luty 2018r. (za m-c 11.2017r. świadczenie nie przysługuje)

Styczeń 2018


do 28 luty 2018r. (za m-ce10.2017r. i 11.2017r. oraz 12.2017r. świadczenie nie przysługuje)

do 28 luty 2018r.

(za m-ce10.2017r. i 11.2017r. oraz 12.2017r. świadczenie nie przysługuje)

Zgodnie z art.35 §3 KPA

30dni

________________________________________________________________________________


Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach zajmuje się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej określonych  w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

GOPS Łubniany obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji. Za takie sytuacje uznaje się:
 - ubóstwo,
 - sieroctwo,
 - bezdomność,
 - potrzebę ochrony macierzyństwa,
 - bezrobocie,
 - długotrwałą chorobę,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
 - alkoholizm,
 - narkomanię,
 - trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 - klęska żywiołowa lub ekologiczna.________________________________________________________________________________


Dla Świadczeniobiorców

Tutaj znajdą Państwo informacje ważne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, a także z funduszu alimentacyjnego. Dowiedzą się Państwo również, jakie świadczenia przysługują osobom przemieszczającym się w obrębie Unii Europejskiej i na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Tutaj znajdą Państwo informacje o formach opieki nad dzieckiem do lat trzech. Dowiedzą się, jak przebiegają procedury adopcji krajowej i zagraniczej oraz jakie są formy wspierania rodziny i opieki zastępczej nad dzieckiem. Uzyskają Państwo informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności oraz znajdą centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Tutaj znajdą Państwo formularze wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne, statystyki, przydatne linki oraz adresy, a ponadto informacje o ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursach oraz prowadzonych przez nie programach.