____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Kontakt
____________________________________

»  Projekty
____________________________________

»  Ogłoszenia
_______________________
_____________


Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNIANACH OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT RODZINY


przewidywany okres zatrudnienia 1.04. 2016 - 31.03. 2018r.  


 1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.

 2. Posiada wykształcenie:

 1. Wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 2. Wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

 6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych


 1. wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

 3. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

 4. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;

 5. Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;

 6. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 2. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu, problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

 3. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin rodzin;

 4. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia;

 5. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 6. Prowadzenie indywidualnych konsultacji i dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

 7. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 8. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym na podstawie ustawy
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 10. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 11. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 12. o spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz  innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Informacje dodatkowe:

 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (40 godz. tygodniowo).

 2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;

 2. CV ze zdjęciem;

 3. List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.);

 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

 6. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje  z zakładów pracy;

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny;

 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 10. Kopia dowodu osobistego;

 11. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona;

 12. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łubniany, ul. Opolska 53a, 46 – 024 Łubniany do dnia 06.04.2016 r z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko: asystent rodziny

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.