____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Kontakt
____________________________________

»  Projekty
_______________________
_____________

»  Ogłoszenia
____________________________________
 

Projekt pn. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

O projekcie
Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.
  
Zadanie nr 6 - Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze w Gminie Łubniany.
  

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

30

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

sztuka (miejsc)

1

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych - objętych pomocy asystenta rodziny

sztuka (miejsc)

7

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich umieszczanie w pieczy zastępczej

osoby

16