____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Kontakt
____________________________________

»  Projekty
____________________________________

»  Ogłoszenia
_______________________
_____________

»  Ochrona danych osobowych
____________________________________Do pobrania:


-   Klauzula Informacyjna

-   Zgoda na przetwarzanie danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator Danych Osobowych
Do pobrania:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach
ul. Opolska 53a
46-024 Łubniany
Regon 004502170
  
Inspektor Danych Osobowych
Małgorzata Wiench
nr tel 77 4211 958
e-mail: iod@lubniany.ops.com.pl
 
 >>> Klauzula Informacyjna <<<


>>> Zgoda na przetwarzanie danych <<<

 
Joanna Kurek
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łubnianach
tel. (+48) 77 42 11 958
e-mail: kierownik.gops@lubniany.pl
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łubniany ul. Opolska 53A

2) inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach jest Małgorzata Wiench. Dane kontaktowe: m.wiench.gops@lubniany.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1985 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017 poz. 180 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572) z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2018 poz. 554 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2017 poz. 1952 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)

 • ustawy o karcie dużej rodziny z 5 grudnia 2014 r. tj. (Dz.U. 2017 poz. 1832 );

 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 r. tj. (Dz.U. 2017 poz. 1851 );

 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinZa życiem”z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860)

 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.)

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz uchwała nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U z 10 maja 2016 r. poz. 645)

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • Podmioty publiczne uprawione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 • Zarządcom lokali mieszkaniowych

 • Podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną GOSP Łubniany

 • Podmiotowi świadczącemu GOPS Łubniany pomoc prawną

 • Podmiotowi świadczącemu GOPS Łubniany usługi informatyczne

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisany w punkcie 3.

9) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania