____________________________________
 
»  Pomoc Społeczna
_____________________________
_______

»  Rodzina
____________________________________

»  Kontakt
____________________________________

»  Projekty
____________________________________

»  Ogłoszenia
_______________________
_____________

Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

BEZPŁATNE SZKOLENIA
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na kursy:

MONTAŻYSTA

rusztowań budowlano-montażowych metalowych
Łącznie 88 godz. kursu:
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS). Po pozytywnie zaliczonym egzaminie
Uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

MAGAZYNIER

z obsługą wózków jezdniowych
Łącznie 150 godz. kursu:
W tym moduł – magazynier z wykorzystaniem komputerów w celu nauki obsługi komputerowych programów
magazynowych oraz moduł – obsługa wózków jezdniowych
Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie operatora wózka
(zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego z UDT). Uprawnienia ważne
bezterminowo.

ELEKTRYK

szkolenie na uprawnienia elektryczne, świadectwo kwalifikacji E gr. 1
Łącznie 140 godz. kursu:
Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywne zdanie egzaminu
skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym / piątki (po południu) i soboty (rano)
Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu,
poczęstunek-catering
W bezpłatnych szkoleniach, w ramach projektu, mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej
inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (bez względu na status na rynku
pracy). Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby
bezrobotne i nieaktywne zawodowo), szczególnie z obszarów wiejskich.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach


MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH METALOWYCH
(uprawnienia) z przygotowaniem do zawodu DEKARZ-BLACHARZ
Łącznie 160 godz. kursu:
48 h zajęć części teoretycznej i 32 h części praktycznej + uprawnienia montażysty rusztowań budowlano-montażowych
metalowych – 48 h zajęć części teoretycznej i 32 h części praktycznej
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez IMBiGS z Warszawy.
Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (w tym rusztowania
budowlano-montażowe metalowe). Rusztowania mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny
wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

HYDRAULIK-MONTER INSTALACJI SANITARNYCH
(wod. kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E
Łącznie 90 godz. kursu:
część teoretyczna i ćwiczeniowa, wspomagana komputerem - 66 h oraz część praktyczna - 24 h
Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki (URE), sprawdzającym wymagania
kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji-Grupa 2 (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r.
Nr 141, poz. 1189 z późn. zm.
Zajęcia odbywać się będą w piątki (po południu) i soboty (rano), co dwa tygodnie.
Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu,
poczęstunek-catering
W bezpłatnych szkoleniach, w ramach projektu, mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej
inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (bez względu na status na rynku
pracy). Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby
bezrobotne i nieaktywne zawodowo) z terenu Aglomeracji Opolskiej,
szczególnie z obszarów wiejskich.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
ul. Małopolska 18; 45-301 Opole, budynek H, lok. 9-10


Do pobrania:

Ulotka A4 - 3 kursy Nowe kwalifikacje-wieksze mozliwosci.pdf
 
Ulotka A4 - 2 kursy NKO.pdf
 
Formularz_zgloszeniow_NOWE_KWALIFIKACJE.doc
 
Formularz_zgloszeniowy_Aglomeracja_Opolska.doc